Области на дейност

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Екипът на адвокатска кантора „Зафиров и Партньори” осъществява процесуално представителство по граждански, търговски, застрахователни, данъчни, трудовоправни спорове, спорни въпроси в областта на интелектуалната собственост, процедури по несъстоятелност, охранителни, обезпечителни и изпълнителни производства. Кантората предоставя съдействие при осъществяването на алтернативни методи за разрешаване на спорове като преструктуриране на дългове, цесии на вземания и прихващания с дългове.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Адвокатска кантора „Зафиров и Партньори” осигурява пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки. Ние предоставяме правна помощ и консултации при изготвяне на всички документи, необходими за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правни съвети за последващи действия по отношение на възможностите за оспорване на решения на възложителя.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

„Зафиров и Партньори“ предоставя правни услуги, свързани с различни административни процедури. Оказваме съдействие на клиентите си в процедурите по издаване на административни актове, включително сертификати, лицензии и разрешителни, като осъществяваме представителство пред държавните и общинските органи; подготовка на необходимите документи с оглед провеждане на административноправни процедури в различни сфери на административен контрол, включително в областта на данъчното и митническото право, миграционното право, недвижимите имоти и енергетиката.

БАНКИ И ФИНАНСИ

Адвокатите от екипа на ''Зафиров и Партньори'' съдействат при провеждането на преговори с банки и финансови институции относно предоставяне на финансиране при възможно най-благоприятните за клиента условия. Подготвяме договори за банков кредит и договори за свързаните с тях обезпечения – включително ипотеки, особени залози, банкови гаранции и други.

ДАНЪЧНО ПРАВО

Съществена част от дейността на Адвокатска кантора „Зафиров и Партньори” в областта на данъчното право съставлява процесуалното представителство и защита интересите на клиента по данъчни спорове, както и в процедурата по обжалване на неправилни актове на данъчната администрация (ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване).

ДДС И ДРУГИ КОСВЕНИ НАЛОЗИ

Консултации по отношение на всички видове доставки на територията на страната, в рамките на ЕС или от/към трети страни, в т.ч. вътрешнообщностни доставки и придобивания, дистанционни продажби, тристранни операции, внос, освободени доставки и придобивания; правни консултации във връзка с регистрация по ДДС и дерегистрация в България на български и чуждестранни лица; консултации в областта и на други косвени налози като акцизи и мита.

МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ

Адвокатската кантора предоставя консултации и правни услуги свързани с международното данъчно облагане и планиране, съставлява тълкуването и прилагането на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/, сключени от Република България по отношение на третирането на различните видове доходи и печалби.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Адвокатска кантора „Зафиров и Партньори“ консултира своите клиенти по въпроси, свързани с дължимостта на местни данъци и такси, данъците върху недвижимите имоти, данъците при придобиването на имущества, таксите за битови отпадъци.

ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ПРЕКИ ДАНЪЦИ)

Консултации в сферата на данъчното облагане, които обхващат облагане на печалбите и разходите, подоходен данък върху приходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и доходи от други източници в Република България, включително корпоративното подоходно облагане, така и данъците върху доходите на физическите лица.

ЕНЕРГЕТИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Предоставяме консултации на клиенти по различни регулаторни и бизнес въпроси в областта на енергийното право и възобновяемите енергийни източници. Съдействаме за получаването на необходимите разрешения за извършване на дейност по производство и продажба на енергия от възобновяеми източници. Разработваме схеми за структурирането на бизнеса с оглед на различните изисквания на законодателството към субектите на енергийния пазар.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Предоставяните от адвокатската кантора юридически услуги са свързани с:

 • консултации при сключване на застрахователни договори и реализиране на застрахователни претенции, свързани с настъпили застрахователни събития;
 • предявяване на вземания за обезщетения срещу застраховател, представителство при преговори и изготвяне на документи във връзка с изплащане на застрахователни обезщетения.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Регистрация на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели, предоставяме на последващи консултации на клиентите ни, както и процесуално представителство за защита на нарушени права. Услуги в областта на интелектуалната собственост:

 • предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;
 • консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, смяна на собственик, подновяване на регистрацията);
 • консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения; - регистрация на домейни при съблюдаване и анализ както на правата на интелектуална собственост на клиента, така и предотвратяване на възможността за нарушаване на чужди права;
 • консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори;
 • консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;
 • процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентно ведомство, на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Правни консултации при сделки, свързани с разпореждане с права върху недвижими имоти. Сред услугите, които предоставяме в областта, са:

 • правни консултации при сделки за придобиване на имоти или ограничени вещни права върху имоти - частна, държавна и общинска собственост;
 • правни консултации и съдействие в процесите на кредитиране на инвестицията в недвижим имот от страна на банка или друга финансова институция, както и в случаи на предоставяне на заеми между физически и юридически лица;
 • правни консултации във връзка с условията и реда за наемане на недвижими имоти – частна, държавна и общинска собственост, съдействие при изготвяне на документи за участие в търгове, представителство пред държавни и общински органи в процедурата, както и при сключване на договори за наемане на имоти;
 • съдействие при управление на етажна собственост – избор на управителни органи, регистрация на етажната собственост, консултации при осъществяване на управлението и изготвяне на необходимите документи;
 • консултации и посредничество при разпределение на ползването на недвижими имоти.